24 / 7

Emergency Hotline
+31 (0) 20 571 22 80
fullimage type-1
Tarieven & Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor een printbare pdf van de voorwaarden.

1. Alle dienstverlening van Codex Mulder B.V. is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, waarvan de laatste versie altijd op www.codexmulder.com/algemene-voorwaarden ter beschikking is gesteld op een wijze dat die kan worden opgeslagen en afgedrukt voor latere kennisneming. Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden worden automatisch van kracht, tenzij de opdrachtgever binnen een maand na bekendmaking daarvan schriftelijk laat weten de gewijzigde algemene voorwaarden niet te aanvaarden, in welk geval de voordien geldende versie geldend blijft.

2. Alle opdrachten, ook die welke aan een bepaalde persoon zijn gericht, worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407(2) BW, uitsluitend beschouwd als te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door Codex Mulder B.V. ten behoeve van de opdrachtgevers. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

3. Codex Mulder B.V. zal bij het inschakelen van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder procureurs, notarissen, belastingadviseurs, buitenlandse advocaten, accountants, schade‐experts, deskundigen, adviseurs, deurwaarders, dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Codex Mulder B.V. is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden.

4. De aansprakelijkheid van Codex Mulder B.V. is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Codex Mulder B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering wordt u op verzoek toegezonden. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Codex Mulder B.V. jegens opdrachtgevers beperkt tot het door Codex Mulder B.V. in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000,‐, en jegens derden beperkt tot € 25.000,‐.

5. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Codex Mulder B.V. binnen drie maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

6. Behoudens andersluidende afspraken dienen declaraties van Codex Mulder B.V. binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan na verloop van die termijn 1% rente per maand over het openstaande bedrag verschuldigd is. Indien betaling in rechte moet worden afgedwongen is de opdrachtgever tevens gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, inclusief de volledige advocaatkosten, aan Codex Mulder B.V. te vergoeden. Het laatste geldt ook in het geval de zaak door een eigen advocaat van Codex Mulder B.V. wordt behandeld. Eventuele bezwaren tegen een declaratie van Codex Mulder B.V. dienen binnen twee maanden na verzending schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend, bij gebreke waarvan dat recht komt te vervallen en de juistheid en verschuldigdheid van de declaratie tussen partijen vast staat.

7. De opdrachtgever is gehouden Codex Mulder B.V. te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, en aan Codex Mulder B.V. de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

8. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

9. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van Codex Mulder B.V., van haar aandeelhouders en de bestuurders van die aandeelhouders, en van al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst of opdracht, voor hem (hen) of voor Codex Mulder B.V. werkzaam zijn of waren. Al deze personen worden voor dit gedeelte partij bij de overeenkomst tussen Codex Mulder B.V. en de opdrachtgever.

10. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en Codex Mulder B.V. is alleen Nederlands recht van toepassing. Klachten van de opdrachtgever aan het adres van Codex Mulder B.V. worden behandeld op basis van de kantoorklachtenregeling, die kan worden ingezien op www.codexmulder.com/kantoorklachtenregeling, die voorziet in een klachtenfunctionaris, en die tevens voorziet in een bindend adviesprocedure voor het geval de opdrachtgever zich niet met het oordeel van de klachtenfuntionaris kan verenigen. Voor zover geschillen niet via voornoemde procedures worden beslecht, kunnen zij uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

11. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in het Engels vertaald. Bij een discrepantie tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling daarvan is de Nederlandse tekst beslissend.